Điều khoản sử dụng tại Lacaloka

 1. Nội dung và thông tin hiển thị trên trang web này (‘lacaloka.com’ hoặc ‘Trang web’) là tài sản của riêng Lacaloka , hoạt động kinh doanh và quảng bá du lịch với tư cách là một công ty phát triển về du lịch tại Việt Nam . Việc tải xuống, sao chép hoặc truyền lại Thông tin lacaloka.com , ngoài mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại, đều bị nghiêm cấm.
 2. Lacaloka.com có ​​thể cung cấp hoặc đăng tải nhãn hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của Lacaloca từ những đối tác khác. Lacaloca Không có giấy phép hoặc quyền đối với bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của Trang web hoặc của Thương hiệu Lacaloca đối với những đối tác không có sự đồng ý của Lacaloca.
 3. Lacaloca đang cung cấp thông tin và dịch vụ trên nền tảng google như một lợi ích và dịch vụ nhằm hỗ trợ tình trạng phi lợi nhuận và được miễn thuế của Lacaloca . Lacaloca không tuyên bố về sự phù hợp của thông tin này và các dịch vụ này cho bất kỳ mục đích nào.
 4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Lacaloca và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Lacaloca. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ rô-bốt, nhện, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công nào khác để giám sát Trang web hoặc sao chép các trang web của Lacaloca hoặc nội dung có trong tài liệu này mà không có sự đồng ý trước rõ ràng từ đại diện được ủy quyền của Lacaloca.
 5. Trang web này có thể cung cấp cho bạn khả năng sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc các mã hoặc thiết bị khác để có quyền truy cập vào các phần bị hạn chế của Lacaloca (‘mã truy cập’). Nội dung chứa trong các khu vực hạn chế như vậy là bí mật và chỉ được cung cấp cho bạn để sử dụng cho mục đích kinh doanh của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền cấm các bên thứ ba thay mặt bạn sử dụng các mã truy cập đó khi chúng tôi xác định rằng việc sử dụng đó cản trở hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc gây bất lợi cho Lacaloca.
 6. TẤT CẢ THÔNG TIN TRUY CẬP.COM ĐƯỢC CUNG CẤP ‘NGUYÊN TRẠNG’ MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.
 7. Đối với tất cả các thông tin liên lạc bạn thực hiện với Lacaloca , bao gồm không giới hạn ở phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và những thứ tương tự: (a) bạn sẽ không có quyền bảo mật thông tin liên lạc của mình với Lacaloca và chúng tôi có không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi bị tiết lộ; (b) Lacaloca được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin liên lạc của bạn cho người khác mà không bị giới hạn; và (c) Lacaloca sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kết hợp như vậy thông tin.
 8. Thông tin của Lacaloca có ​​thể chứa những điểm không chính xác về kỹ thuật và lỗi đánh máy. Lacaloca sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào như vậy và sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến thông tin bị ảnh hưởng bởi những điểm không chính xác đó. Lacaloca bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc cải thiện Thông tin của Lacaloca cũng như các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, kể cả sau khi xác nhận giao dịch.
 9. Mật khẩu. Nếu chúng tôi đã cung cấp cho bạn một mật khẩu duy nhất, thì một trong những mục đích của nó là để việc truy cập thông tin liên quan đến bạn và công ty của bạn chỉ có thể bị hạn chế đối với những cá nhân mà bạn đã cung cấp mật khẩu. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của mật khẩu. Lacaloca không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyền truy cập nào vào thông tin được thực hiện bằng mật khẩu được cung cấp cho bạn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu định kỳ và bất cứ khi nào bạn nghi ngờ rằng việc biết mật khẩu không còn giới hạn ở những mật khẩu mà bạn đã cho phép.
 10. Ngoại trừ các quy định bảo vệ dữ liệu chung, đây là một trang web của Việt Nam và tuân theo luật pháp Việt Nam. Lacaloca sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc sử dụng Trang web này, bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến bạn mà không có sự cho phép của bạn khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu phát hiện rằng hành động đó là cần thiết để điều tra hoặc bảo vệ chống lại các hoạt động có hại cho Lacaloca, các cộng sự của nó hoặc tài sản (bao gồm cả Trang web này) hoặc cho những người khác.
 11. Không sắp xếp cho những người bị cấm – Lacaloca là một công ty của Việt Nam và bị cấm cung cấp dịch vụ cho một số ‘người bị cấm’ nhất định là quan chức chính phủ hoặc cư dân của một số quốc gia bị cấm vận. Bạn phải đồng ý sử dụng mọi chính xa hợp lý để không sắp xếp việc đi lại cho bất kỳ người nào trong số những người bị cấm này và hiểu rằng làm như vậy là cơ sở để chấm dứt việc tham gia trên Trang web.
 12. Nếu bạn chọn rời khỏi Trang web này thông qua các liên kết đến các trang web khác không phải của Lacaloca.com , bao gồm cả các trang web của các nhà quảng cáo, Lacaloca không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web đó hoặc cookie mà các trang web đó sử dụng. Ngoài ra, vì Lacaloca không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Lacaloca không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo nào. , sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.
 13. Nếu bạn muốn xem các thông lệ về quyền riêng tư chi phối Thông tin của Visit The USA, Trang web hoặc có thể được Lacaloca sử dụng, vui lòng xem lại Tuyên bố Chính sách về Quyền riêng tư trên Internet của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email tới:  [email protected]